ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การช่วยเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การช่วยเหลือ*, -การช่วยเหลือ-

การช่วยเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การช่วยเหลือ (n.) patronage See also: help, support, aid, assistance, sustentation Syn. การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์
การช่วยเหลือ (n.) cooperation See also: collaboration Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ
การช่วยเหลือ (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การสนับสนุน
การช่วยเหลือ (n.) assistance See also: aid, help
English-Thai: HOPE Dictionary
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
ministry(มิน'นิสทรี) n. กระทรวง,คณะรัฐมนตรี,คณะสงฆ์,การบริการ,การช่วยเหลือ
quisle(ควิส'เซิล) vi. ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึกที่กำลังรุกรานประเทศ,สมคบกระทำความผิด
quisling(ควิส'ซฺลิง) n. ผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึก,คนทรยศ, Syn. traitor
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
rescue(เรส'คิว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต,ช่วยให้รอด,ให้กำลังแย่งเอาไป,n. การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,การใช้กำลังแย่งเอาไป, See also: rescuable adj. rescuer n., Syn. save,free,release,liberate
riddance(ริด'เดินซฺ) n. การขจัด,การทำให้หลุด,การทำให้พ้น,การช่วยเหลือ,การทำให้อิสระ, -Phr. (good riddance น่ายินดีที่ได้หลุดพ้น), Syn. ridding
salvage(แซล'วิจฺ) n. การกู้เรือ,การกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัยพิบัติ,ทรัพย์สินที่กอบกู้ให้พ้นความเสียหาย,เรือที่กอบกู้ขึ้นมาได้,ค่ากู้ให้พ้นภัย,มูลค่าทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย,การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์,การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต. vt. กู้เรือ,กอบกู้ทรัพย์สินให้พ้นภัย
salvation(แซลเว'เชิน) n. การช่วยเหลือให้พ้นภัยหรือการสูญเสีย,การช่วยชีวิต,การช่วยให้รอด,วิธีการช่วยเหลือดังกล่าว,การช่วยให้พ้นนรก,การทำให้พ้นบาป., See also: salvational adj., Syn. preservation,redemption
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
serving(เซอ'วิง) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,อาหารที่บริการ,การช่วยเหลือ. adj. ใช้ในการบริการอาหาร
subvention(ซับเวน'เชิน) n. เงินช่วยเหลือ,เงินสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา,การสงเคราะห์., See also: subventionary adj.
succor(ซัค'เคอะ) n. การช่วยเหลือ,การ
English-Thai: Nontri Dictionary
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ministration (n.) การช่วยเหลือ Syn. assistance, support
ministrations (n.) การช่วยเหลือ See also: การดูแล Syn. assistance, support, help
rescuing (n.) การช่วยเหลือ See also: การช่วยชีวิต
saving (n.) การช่วยเหลือ See also: การช่วยชีวิต Syn. rescuing
succor (n.) การช่วยเหลือ See also: ความช่วยเหลือ Syn. aid, assistance, help, relief
support (n.) การช่วยเหลือ See also: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน Syn. aid, help, sustenance
good turn (n.) การช่วยเหลือผู้อื่น See also: การกระทำที่เป็นมิตร, การทำดีต่อผู้อื่น Syn. kindness, indulgence, favor
not have a leg to stand on (idm.) ไม่ได้รับการช่วยเหลือ See also: ไม่ได้รับการสนับสนุน
quisling (n.) ผู้ขายชาติโดยการช่วยเหลือข้าศึก See also: คนทรยศ Syn. traitor, secret agent
strand (vt.) ทำให้อยู่ในสภาพไม่ได้รับการช่วยเหลือ See also: ทำให้อยู่ในสภาพลำบาก
unaided (adj.) ไม่ได้รับการช่วยเหลือ See also: ไม่มีใครช่วย Syn. helpless, unfortified
unfortified (adj.) ไม่ได้รับการช่วยเหลือ See also: ไม่มีใครช่วย Syn. helpless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who wouldn't have needed saving if Thirteen had shown up to the differential in the first place.ใครไม่ต้องการ การช่วยเหลือ ถ้า 13 ทำแตกต่างออกไป ในตอนแรก
I suppose you want me to thank you for sticking up for me today... except that makes it seem like I need somebody to stick up for me, so...ที่นายช่วยฉันในวันนี้ ยกเว้นแต่ว่านายคิดว่า ฉันเป็นพวกที่ต้องได้รับ การช่วยเหลือ ดังนั้น.. โอ ไม่ ไม่ ..
Helping others, Rick, that's what makes you a real hero.การช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ ริกค์ นั่นจะทำให้แก เป้น วีรบุรุษ ตัวจริง
Nepotism in its truest form.การช่วยเหลือกัน เป็นสิ่งที่ดี
Your potential donation...การช่วยเหลือของคุณอาจะเป็นไปได้
My help is not unconditional.การช่วยเหลือของฉันมันไม่ได้ไม่มีเงื่อนใข
Thisa rescuing is hard jobbing.การช่วยเหลือคนนี่ มันช่างยากเย็นซะจริง
Saving them was a way of setting things right.การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
Courtesy of the Santiago family vault.การช่วยเหลือจากตระกูลซานติเอโก้
Salvaged Monty's still from the drop ship.การช่วยเหลือจากมอนตี้คือการแลกเปลี่ยน
The events of the rescue had An even greater impact on sun.การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับซันอย่างมาก
That salvation, that's your tidy real estate profit.การช่วยเหลือนั่น นายได้เปรียบผู้ดูแลมรดกสังหาริมทรัพย์อย่างเเท้จริง
As far as I can recall, his contribution begins and ends right there.การช่วยเหลือบริษัทของเขา เริ่มตรงนั้นและจบตรงนั้น
Saving all of God's creatures was my special mission.การช่วยเหลือบุตรของพระเจ้า คือภารกิจพิเศษของฉัน
You know, saving people, hunting things...การช่วยเหลือผู้คน ออกล่าปีศาจ
You know, saving people, hunting things.การช่วยเหลือผู้คน\ ออกล่าปีศาจ
Service to others is the only thing that keeps the self-loathing... to a tolerable level.การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น เป็นการรักษาการเกลียดตัวเอง... เป็นเครื่องวัดของความอดทน
Here comes help!การช่วยเหลือมาถึงแล้ว !
Helping new teachers develop is also an important part of our jobs.การช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ถือเป็นหน้าที่สำคัญของเรานะคะ
Rescuing her is our primary objective.การช่วยเหลือเธอคือภาระกิจหลัก
What kind of help could you have given her?การช่วยเหลือแบบไหน ที่คุณทำให้เธอ
It's worth $1 million in foreign aid.{\cHFFFFFF}มันคุ้มค่าที่ $ 1 ล้านบาทในการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน
Chump don't want no help, chump don't get the help.คนเราไม่ต้องการความช่วยเหลือ ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
If you would tell me the reasons perhaps I could be of help.ถ้าคุณจะบอกฉันเหตุผล บางทีฉันอาจจะมีการช่วยเหลือ
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน
It couldn't be helped... but I'm glad he's safe.มัน couldn เว็บไซต์นั้นทีได้รับการช่วยเหลือ... ขอบคุณ สามีของฉันได้ตรวจ; s คนบ้า แต่ผมก็ดีใจที่เขามีความปลอดภัย
We're so hung up on this notion that we have some obligation... to help this struggling black man.เรายึดติดกับความคิด / ที่ว่าเราต่างก็มีภาระ... ในการช่วยเหลือ /เพื่อไอมืดนั่น
That was a beautiful service, Paul.ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือที่งดงาม พอล
Your business is to help American citizens.เรื่องของคุณคือการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกัน
I need help. Maybe I should just call back and talk to your girlfriend.ฉันต้องการการช่วยเหลือ บางทีฉันน่าจะโทรคุยกับแฟนคุณ
You'd better testify! Hello Chris, we have a bet going here. It's you convert one of them, remember?จำได้ใหมที่พระเจ้าได้สอน ให้เรารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น
So glad my getting married is helping you out.และชื่นชมยินดีกับการแต่งงานของข้า ซึ่งมันเเกิดจากการช่วยเหลือของเจ้า
She has been properly punctured and her memory modified.เธอได้รับการช่วยเหลือและแปลงความทรงจำเสียใหม่
Special Tactics and Rescue Squad. They're the best.กลุ่มคนที่ ยุทธวิธีและการช่วยเหลือพิเศษ พวกเค้าเป็นสุดยอด
Sit tight, wait for help....และเรากันตัวเราไว้ข้างใน นั่งนิ่งๆแล้วรอการช่วยเหลือ
There won't be any help.มันจะไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งนั้น
Jack, he would answer that question by saving another man's life.แจ๊ค คุณได้ตอบคำถามนั้นแล้ว ด้วยการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเอาไว้
And some of our performerswill be backed up by members of the Bristol-Hillman House Band.และผู้แสดงบางคนได้รับการช่วยเหลือ จากสมาชิกวงบริสโตล-ฮิลแมนเฮ้าส์
If I don't get help...ถ้าฉันไม่ได้รับการช่วยเหลือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การช่วยเหลือ
Back to top