ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กวนบาทา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กวนบาทา*, -กวนบาทา-

กวนบาทา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวนบาทา (v.) irritate See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother Syn. กวนตีน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's up is we got cock-blocked by some midgets at the bar.เกิดอะไรขึ้น ก็โดนไอ้แคระกวนบาทาแย่งสาวที่บาร์
Well, you're an embarrassing dork-cheese. You think mom wants to be associated with that?เธอก็เป็นยัยทึ่มกวนบาทา คิดว่าแม่อยากทนด้วยหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กวนบาทา
Back to top