ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*zoologist*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น zoologist, -zoologist-

*zoologist* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zoologist (n.) นักสัตววิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
zoologist(โซออล'โลจิสทฺ) n. นักสัตววิทยา, Syn. zo?logist
English-Thai: Nontri Dictionary
zoologist(n) นักสัตววิทยา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoologistนักสัตววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักสัตวศาสตร์ (n.) zoologist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except for the fact that both my parents are research zoologists and we've spent the last 12 years in Africa.นอกจากความจริงที่ว่าพ่อแม่ฉันทั้งสองคนเป็นนักสัตววิทยา และ 12 ปีที่ผ่านมา พวกเราอยู่ในแอฟริกา
TV's most beloved zoologist and veterinarian, and the new face of the Mirando Corporation,นักสัตววิทยาและสัตวแพทย์ ที่ผู้ชมทางทีวีรักมากที่สุด และเป็นตัวแทนคนใหม่ของ มิรานโด คอร์ปอเรชัน
"Cryptozoologists believe it may have been a subspecies of hoofed predator, possibly a mesonychid."นักศึกษาสัตว์สูญพันธุ์เชื่อว่ามันอาจเป็น สายพันธุ์ของนักล่าที่นิ้วเท้าเป็นกีบ อาจจะเป็นเมโซไนคิด
Both 25 and both were self-described cryptozoologists.ทั้งคู่อายุ 25 และเรียกตัวเองว่า นักศึกษาสัตว์ลี้ลับ

*zoologist* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動物学者[どうぶつがくしゃ, doubutsugakusha] (n) zoologist

*zoologist* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักสัตววิทยา[n.] (nak sattawa) EN: zoologist FR: zoologiste [m, f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *zoologist*
Back to top