ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zoo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zoo*, -zoo-

zoo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zoo (n.) สวนสัตว์ See also: สวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชม Syn. menagerie, terrarium
zoogeographer (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการแพร่หลายของสัตว์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆที่สัตว์อาศัยอยู่ รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่ทำให้สัตว์แพร่กระจายออกไป
zoography (n.) สาขาสัตวแพทย์วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณของสัตว์
zooid (n.) สิ่งมีชีวิตที่มาจาการแบ่งตัว
zookeeper (n.) ผู้ดูแลสัตว์ See also: คนเลี้ยงและให้อาหารสัตว์
zool. (n.) คำย่อของ zoological และ zoology
zoological (adj.) เกี่ยวกับสัตววิทยา See also: เกี่ยวกับสัตว์
zoological garden (n.) สวนสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
zoologist (n.) นักสัตววิทยา
zoology (n.) สัตววิทยา See also: เรื่องเขียนเกี่ยวกับสัตววิทยา, ชีวิตสัตว์ในบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ
zoom (vi.) เคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม Syn. speed, rush, streak, zip
zoom (vi.) เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นรวดเร็วมาก
zoom (vt.) เปลี่ยนการขยายภาพขณะที่จับภาพ
zoom (n.) การเคลื่อนตัวรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม See also: การเปลี่ยนการขยายในการจับภาพ
zoom in (phrv.) ปรับภาพให้ใกล้เข้ามา See also: ขยายภาพ, ดึงภาพให้ใกล้เข้ามา
zoom in (phrv.) ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเคลื่อนเข้าไปใกล้ภาพมากขึ้น
zoom lens (n.) เลนส์ของกล้องที่ขยายปรับภาพโดยรักษาโฟกัสเดิมไว้
zoom out (phrv.) ปรับภาพหรือถ่ายรูปที่อยู่ไกล
zoom out (phrv.) ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเคลื่อนเข้าไปใกล้ภาพมากขึ้น
zoom up (phrv.) เคลื่อนหรือบินขึ้นอย่างรวดเร็ว (ด้วยเสียงกระหึ่ม)
zoom up (phrv.) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
zoophobia (n.) ความกลัวสัตว์ See also: โรคกลัวสัตว์
zoophyte (n.) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
zoosemiotics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของสัตว์ See also: วิชาว่าด้วยการสื่อสารของสัตว์
zootomy (n.) กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
zoo(ซู) n. สวนสัตว์,สวนสัตว์เลี้ยงให้ประชาชนชม pl. zoos, Syn. zoological garden
zoogeography(โซอะจีออก'ระฟี) n. การศึกษาเกี่ยวกับการแพร่หลายของสัตว์., See also: zoogeo-graphern. zoogeographic adj. zoogeographical adj.
zoography(โซออก'ระฟี) n. สาขาสัตว์วิทยาที่เกี่ยวกับรูปพรรณลักษณะของสัตว์., See also: zoographer n. zo?grapher n. zoographic adj. zo?graphical adj., Syn. zography
zooid(โซ'ออยดฺ) n. สิ่งที่คล้ายสัตว์,ลักษณะสัตว์. adj. คล้ายสัตว์,เกี่ยวกับลักษณะสัตว์., Syn. zo?id
zool.abbr. zoological,zoologist,zoology
zoolite(โซ' อะไลทฺ) n. หินที่เกิดจากซากสัตว์
zoological(โซอะลอจ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับสัตววิทยา,เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zo?logical,zoologic,zo?logic
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo
zoologist(โซออล'โลจิสทฺ) n. นักสัตววิทยา, Syn. zo?logist
zoology(โซออ'โลจี) n. สัตววิทยา, Syn. zo?logy
zoom(ซูม) vi.,vt.,n. (การ) เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม, (ในการถ่ายภาพ) เปลี่ยนการขยายในขณะจับภาพ,ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,ทำให้บินขึ้นเป็นมุมชันอย่างรวดเร็ว., Syn. buzz,roar,speed
zoom lensn. เลนส์ขยายปรับภาพโดยรักษาโฟกัสเดิมไว้
zoometer(โซออม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดจำนวนสัตว์หรือขนาดของสัตว์
zoometry(โซออม'มิทรี) n. การวัดจำนวนหรือขนาดของสัตว์., Syn. zoometry., See also: zoometric adj. zo?ometrical adj.
zoon(โซ'เอิน) n. สิ่งมีชีวิตจากไข่ฟองเดียว,สิ่งมีชีวิตที่สามารถสืบพันธุ์ โดยการแบ่งตัวแทนการร่วมเพศ pl. zoa, Syn. zo?n, See also: zoonal,zo?nal adj.
zoophile(โซ'อะไฟลฺ) n. ผู้รักสัตว์., See also: zoophilic adj.
zoophilist(โซออฟ'ฟิลิสทฺ) n. ผู้รักสัตว์
zoophilous(โซออฟ'ฟะเลิส) adj. ซึ่งรักสัตว์, (พืช) ผสมเกสรโดยอาศัยสัตว์เป็นสื่อ
zoophobia(โซ'อะโฟเบีย) n. ความกลัวสัตว์,โรคกลัวสัตว์., See also: zoophobous adj.
zoophyte(โซ'อะไฟทฺ) n. สัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่คล้ายพืชเช่น หินปะการัง., See also: zoophytic adj. zoophytical adj., Syn. zoophyte
zootomy(โซออท'ทะมี) n. การวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์., Syn. zootomy, See also: zootomic adj. zootomical adj. zootomist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
zoo(n) สวนสัตว์
zoological(adj) เกี่ยวกับสัตววิทยา
zoologist(n) นักสัตววิทยา
zoology(n) สัตววิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
zoochemistryสัตวเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoographyสัตววรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zooidogamousซูออยโดแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoomซูม, ดึงภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoom inซูมเข้า, ดึงภาพเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoom outซูมออก, ดึงภาพออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zoonosisโรครับจากสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoophile๑. -ชอบสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ zoophilic; zoophilous]๒. ผู้ต้านการทดลองในสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ antivivisectionist] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoophilic; zoophilous-ชอบสัตว์ [มีความหมายเหมือนกับ zoophile ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoophobiaอาการกลัวสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zoosporeซูโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
zootomy๑. สัตวกายวิภาคศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ anatomy, animal]๒. การชำแหละสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoo animals สัตว์ในสวนสัตว์ [TU Subject Heading]
Zoological specimens ตัวอย่างทางสัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoologistนักสัตววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoology สัตววิทยา [TU Subject Heading]
Zoom lensesเลนส์ซูม [TU Subject Heading]
Zoonosesโรคติดเชื้อจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวนสัตว์ (n.) zoo
องค์การสวนสัตว์ (n.) Zoological Park Organization
นักสัตวศาสตร์ (n.) zoologist
สัตววิทยา (n.) zoology Syn. สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์ (n.) zoology
zool. (n.) คำย่อของ zoological และ zoology
เขาดิน (n.) Dusit zoo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Raja, the famous Bengal man-eater who escaped from the zoo this morning.ดีพระเจ้าก็ ราชา มนุษย์กินเบงกอลที่มีชื่อเสียง ที่หนีออกมาจากสวนสัตว์ ลอนดอน ในเช้าวันนี้
POWs have suffered from it. They've studied it in zoo animals.POWs ได้รับผลจากมัน มีการศึกษากับสัตว์ในสวนสัตว์
The newborn raccoon at the zoo got a new name yesterday.ตัวแร็คคูนแรกเกิดที่สวนสัตว์ ได้ชื่อใหม่แล้วเมื่อวานนี้.
Does this look like a petting zoo to you?นี่เหมือนสวนสัตว์ใช่ไม๊?
I know. I accidentally set a python on my cousin Dudley at the zoo once.ฉันรู้ ฉันบังเอิญ ปล่อยงูเหลือมใส่ดัดลี่ย์ที่สวนสัตว์
The Central Park Zoo proudly presents...สวนสัตว์ Central Park ภูมิใจเสนอ
IF VICTOR WAKES UP WITH A ZOO IN HIS PANTS,ถ้าวิคเตอร์ตื่นมาแล้วพบว่ามีสวนสัตว์ในกางเกงเค้า
'Cause if they found out,I'd be carted off to some human zoo so I could be poked and prodded at for the rest of my life.เพราะถ้าพวกนั้นรู้ ฉันจะถูกส่งไปสวนสัตว์มนุษย์ เพื่อที่ฉันจะถูกกระทุ้งเขี่ยเล่น ไปตลอดชีวิต
He may end up in the zoo if anyone ever catches him.ถ้ามีใครจับเขาได้ ต้องถูกส่งไปที่สวนสัตว์แน่เลย
Maybe I should contact the zoo soon.บางทีครูน่าจะติดต่อไปที่สวนสัตว์นะ
If I was at the zoo I'd say it was a lion.ถ้าที่นี่เป็นสวนสัตว์ ฉันคงคิดว่ามันเป็นสิงโตนะ
Well, I'm a big zoo fan,แหม... ฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสวนสัตว์น่ะ

zoo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, 饕餮] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet)
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 餮] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
[tāo, ㄊㄠ, 饕] gluttonous; see tāo tiè 饕餮, zoomorphic mask motif
发情期[fā qíng qī, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, 发情期 / 發情期] the breeding season (zool.); oestrus (period of sexual receptivity of female mammals)
杂食[zá shí, ㄗㄚˊ ㄕˊ, 杂食 / 雜食] omnivorous (zoolog.); snacks; a varied diet
负鼠[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, 负鼠 / 負鼠] opossum (zoo.)
精子[jīng zǐ, ㄐㄧㄥ ㄗˇ, 精子] sperm; spermatozoon
气门[qì mén, ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, 气门 / 氣門] valve (esp. tire valve); accelerator (obsolete term for 油門|油门); stigma (zool.); spiracle
人畜共患症[rén chù gòng huàn zhèng, ㄖㄣˊ ㄔㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄥˋ, 人畜共患症] zoonosis
动物园[dòng wù yuán, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄩㄢˊ, 动物园 / 動物園] zoo
动物学[dòng wù xué, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 动物学 / 動物學] zoological; zoology
动物毒素[dòng wù dú sù, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 动物毒素 / 動物毒素] zootoxin
菌胶团[jūn jiāo tuán, ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄢˊ, 菌胶团 / 菌膠團] zoogloea
变焦距镜头[biàn jiāo jù jìng tóu, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 变焦距镜头 / 變焦距鏡頭] zoom lens
饕餮纹[tāo tiè wén, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, 饕餮纹 / 饕餮紋] zoomorphic mask motif

zoo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふれあい動物園;触れ合い動物園[ふれあいどうぶつえん, fureaidoubutsuen] (n) petting zoo
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions)
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region)
オーストラリア区[オーストラリアく, o-sutoraria ku] (n) Australian (zoogeographical region)
ズーオロジー;ゾゥアラジィ;ゾウオロジー[, zu-oroji-; zouarajii ; zouoroji-] (n) zoology
ズートスーツ[, zu-tosu-tsu] (n) zoot suit
ズーノーシス[, zu-no-shisu] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa)
ズーミング[, zu-mingu] (n) {comp} zooming
ズーム[, zu-mu] (n) zoom; (P)
ズームアウト[, zu-muauto] (vs) to zoom out
ズームアップ[, zu-muappu] (vs) to zoom up
ズームイン[, zu-muin] (n) zoom in
ズームバック[, zu-mubakku] (vs) to zoom back
ズームボックス[, zu-mubokkusu] (n) {comp} zoom box
ズームレンズ[, zu-murenzu] (n) zoom lens; (P)
ゾゥァラジカル;ゾウアラジカル[, zouarajikaru ; zouarajikaru] (adj-f) zoological
バズーカ[, bazu-ka] (n) bazooka
バズーカ砲[バズーカほう, bazu-ka hou] (n) bazooka
ポリープ(P);ポリプ[, pori-pu (P); poripu] (n) (1) (usu. ポリープ) (medical) polyp; (2) (usu. ポリプ) (zoological) polyp; (P)
人獣共通感染症[じんじゅうきょうつうかんせんしょう, jinjuukyoutsuukansenshou] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa)
人畜共通感染症[じんちくきょうつうかんせんしょう, jinchikukyoutsuukansenshou] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa)
個虫[こちゅう, kochuu] (n) zooid
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n,vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P)
動物プランクトン[どうぶつプランクトン, doubutsu purankuton] (n) zooplankton
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] (n) zoo; zoological gardens; (P)
動物地理学[どうぶつちりがく, doubutsuchirigaku] (n) zoogeography
動物学[どうぶつがく, doubutsugaku] (n) zoology
動物学者[どうぶつがくしゃ, doubutsugakusha] (n) zoologist
動物崇拝[どうぶつすうはい, doubutsusuuhai] (n) zoolatry
動物由来感染症[どうぶつゆらいかんせんしょう, doubutsuyuraikansenshou] (n) anthropozoonosis (diseases transmitted to humans by animals)
園長[えんちょう, enchou] (n) head of a place designated with the suffix -en (e.g. kindergarten principal, director of a zoo, etc.); (P)
急上昇[きゅうじょうしょう, kyuujoushou] (n,vs) sudden rise; steep climb; zoom
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] (n) {comp} scaling; zooming
精虫[せいちゅう, seichuu] (n) sperm(atozoon)
胎生[たいせい, taisei] (n) (1) viparity; (adj-no) (2) viviparous; zoogonous; live-bearing
[はい, hai] (n) embryo (zoological or botanical); germ (e.g. wheat germ)
蝦夷狼[えぞおおかみ;えゾオオカミ, ezoookami ; e zoookami] (n) (uk) Hokkaido wolf (Canis lupus hattai, extinct)
遊走子[ゆうそうし, yuusoushi] (n) zoospore
雌雄異体[しゆういたい, shiyuuitai] (n,adj-no) (in zoology) gonochorism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ズーミング[ずーみんぐ, zu-mingu] zooming
拡大縮小[かくだいしゅくしょう, kakudaishukushou] scaling, zooming
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

zoo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ; ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ[TM] (Fām Jørakhē) EN: Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo ; Samut Prakan Crocodile Farm FR:
เขาดิน ; สวนสัตว์ดุสิต[n. prop.] (Khaodin ; S) EN: Dusit zoo FR: zoo de Dusit [m]
ค่าผ่านประตูสวนสัตว์[n. exp.] (khā phān pr) EN: zoo admission fee FR:
สวนสัตว์[n.] (sūan sat) EN: zoo FR: jardin zoologique [m] ; zoo [m] ; ménagerie [f]
สวนสัตว์เชียงใหม่[n. prop.] (Sūan Sat Ch) EN: Chiang Mai Zoo FR:
สวนสัตว์ดุสิต ; เขาดิน[n. prop.] (Sūan Sat Du) EN: Dusit zoo FR: zoo de Dusit [m]
สวนสัตว์แมลง[n. exp.] (sūansat mal) EN: insect zoo FR:
สวนสัตว์นครราชสีมา ; สวนสัตว์โคราช[n. prop.] (Sūan Sat Na) EN: Nakhon Ratchasima Zoo ; Korat Zoo FR:
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว[n. prop.] (Sūan Sat Po) EN: Khao Kheow Open Zoo FR:
สวนสัตว์สงขลา[n. prop.] (Sūan Sat So) EN: Songkhla Zoo FR:
สวนเสือศรีราชา[n. prop.] (Sūan Seūa S) EN: Sriracha Tiger Zoo ; Si Racha Tiger Zoo FR:
บาซูก้า[n.] (bāsūkā) EN: bazooka FR: bazooka [m]
ดิจิตอลซูม[n. prop.] (dijitǿn sūm) EN: digital zoom FR: zoom digital [m]
เดินดงหัวสีส้ม[n. exp.] (doēndong hū) EN: Zoothera citrina FR: Zoothera citrina
กายวิภาคศาสตร์สัตว์[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: animal anatomy ; zootomy FR:
นักสัตววิทยา[n.] (nak sattawa) EN: zoologist FR: zoologiste [m, f]
องค์การสวนสัตว์ (อสส.)[org.] (Ongkān Sūan) EN: Zoological Park Organization FR:
แพลงก์ตอนสัตว์[n. exp.] (phlaēngtøn ) EN: zooplankton FR: zooplancton [m]
โรคกลัวสัตว์[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: zoophobia ; abnormal and persistent fear of animals FR:
สถาบันสัตววิทยา[n. exp.] (sathāban sa) EN: zoological station FR: institut de zoologie [m]
สัตววิทยา[n.] (sattawawitt) EN: zoology FR: zoologie [f]
ซูม[n.] (sūm) EN: zoom FR: zoom [m]
ตุ๊กแกบินหางเฟิน[n. exp.] (tukkaē bin ) EN: smooth-backed gliding gecko ; Burmese flying gecko ; Ptychozoon lionotum FR: Ptychozoon lionotum

zoo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ameise {f} [zool.]ant
Aal {m} [zool.] | Aale
Aasgeier {m} [zool.]vulture
Aaskäfer {m} [zool.]burying beetle; sexton beetle
Stachelflosser {m} [zool.]acanthopterygian
Admiral {m} [zool.]red admiral
Blinder Höhlensalmler {m} (Astyanax fasciatus mexicanus) [zool.]albino tetra
Alligator {m} [zool.]alligator
Wolfshund {m} [zool.]alsatian dog
Sardelle {f} [zool.] | Sardellen
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral
Ringelwurm {m} [zool.] | Ringelwürmer
Apfelschnecke {f} (Ampullaria) [zool.]apple snail; mystery snail
Starcks Demoiselle {f} (Chrysiptera starcki) [zool.]Starck's damsel
Argusfisch {m} (Scatophagus argus) [zool.]spotted scat
Stachelaal {m} (Mastacembelus armatus) [zool.]armed spiny eel
Aspisviper {f} [zool.]asp
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Meerbrasse {f} [zool.]axillary seabream
Azoospermie {f}; Fehlen von Spermien im Ejakulat [med.]azoospermia; lack of sperm
Pavian {m} [zool.] | Paviane
Bachforelle {f} [zool.]brook trout
Dachs {m} [zool.] | Dachse
Borkenkäfer {m} [zool.]bark beetle
Seepocke {f} [zool.] | Seepocken
Schnabelwale {pl} [zool.]beaked whales
Steinmarder {m} [zool.] | Steinmarder
Stechfliege {f} [zool.] | Stechfliegen
Trauermantelsalmler {m} (Gymnocorymbus ternetzi) [zool.]black widow (tetra)
Finne {f} [zool.]bladder worm
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Nasenmuräne {f} (ausgewachsen) (Rhinomuraena quaesita) [zool.]blue ribbon eel; ghost ribbon eel
Boa {f} [zool.] | Boas
Eber {m} [zool.] | Eber
Rotluch {m} [zool.]bobcat [Am.]
Brassenbarbe {f} (Barbus pentazona schwanefeldi) [zool.]tinfoil barb
Brilliantsalmler {m} (Moenkhausia pittieri) [zool.]diamond tetra
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zoo
Back to top