ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yearn for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yearn for*, -yearn for-

yearn for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yearn for (phrv.) ปรารถนาอย่างมาก See also: อยากมาก, กระหาย Syn. itch for, long for, sigh for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่ำครวญหา (v.) yearn for See also: long, hunger, crave, desire
โหยหา (v.) yearn for See also: long, hunger, crave, desire Syn. คร่ำครวญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness.แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า..
There are children all over the world who yearn for their mothers.เด็กทุกคนในโลกก็ร้องเรียกหาแม่กันทั้งนั้น
When the sun shines through the windows, I yearn for you.เมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านพ้นหน้าต่าง ชั้นหวนหาเธอ
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม
Causing those who yearn for familyผลักดันให้คนที่อยากมีครอบครัว
We all yearn for reconciliation, for catharsis.เราทุกคนโหยหาความปรองดองสำหรับถ่าย
Love must be... the more you try to forget, the more you remember and yearn for it.ยิ่งคุณพยายามลืม, ยิ่งจดจำและโหยหามัน.
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรักคุณและถวิลหาแต่คุณ
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรักและโหยหาแต่คุณ
I still only love you and yearn for you.แต่ฉันยังจะรักเพียงเธอ ปรารถนาจะรักแต่เธอเท่านั้น
Love must be... the more you try to forget, the more you remember and yearn for it.ยิ่งพยายามลืมมันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจดจำ และโหยหา
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรัก และโหยหาเธออยู่เสมอ

yearn for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for
恋い慕う;恋慕う[こいしたう, koishitau] (v5u,vt) to miss; to yearn for
懐かしむ[なつかしむ, natsukashimu] (v5m,vt) to yearn for (someone, something); to miss; (P)
恋い焦がれる;恋焦がれる;恋こがれる[こいこがれる, koikogareru] (v1) to yearn for; to be deeply in love with
恋しがる[こいしがる, koishigaru] (v5r) to yearn for; to miss
慕う[したう, shitau] (v5u,vt) to yearn for; to miss; to adore; to love dearly; (P)
焦がれる[こがれる, kogareru] (v1) to yearn for; to be in love with
胸を焦がす[むねをこがす, munewokogasu] (exp,v5s) to yearn for; to pine for

yearn for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
คิดถึงคะนึงหา[v. exp.] (khittheung ) EN: yearn for FR:
คร่ำครวญหา[v. exp.] (khramkhrūan) EN: yearn for FR:
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
รัญจวนใจ[v.] (ranjūan jai) EN: yearn for s.o./sth in a romantic way FR:
ถวิล[v.] (thawin) EN: yearn for ; long for ; desire ; think of ; miss FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yearn for
Back to top