ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yawn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yawn*, -yawn-

yawn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yawn (sl.) คนหรือสิ่งที่น่าเบื่อมาก
yawn (vi.) หาว See also: หาวนอน, อ้าปากกว้าง
yawn (vt.) พูดขณะกำลังหาว
yawn (vi.) เปิดช่องหรือรูให้กว้าง
yawn (n.) การหาว See also: การหาวนอน, การอ้าปากกว้าง
yawn (n.) คนหรือเรื่องที่น่าเบื่อ
yawner (n.) คนหรือเรื่องที่น่าเบื่อ
yawner (n.) ผู้หาว See also: ผู้หาวนอน, ผู้อ้าปากกว้าง
yawning (adj.) ซึ่งหาว See also: ซึ่งอ้าปากกว้าง Syn. open
English-Thai: HOPE Dictionary
yawn(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอ้าปากกว้าง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้าว, See also: yawner n., Syn. gape
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
yawn(n) การหาว,การอ้าปากค้าง,ช่อง,รอยแตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yawning; oscedo; oscitationการหาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวอด (adv.) yawn Syn. หาวดังๆ
หาว (v.) yawn Syn. หาวนอน
หาวดังๆ (adv.) yawn
หาวนอน (v.) yawn See also: be drowsy, feel sleepy Syn. ง่วงเหงาหาวนอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't they just sleep on icebergs and yawn all the time?มันไม่ใช่แค่หลับบนน้ำแข็งแล้วก็หาวตลอดเวลาเหรอ
Then just yawn or something. Stop acting like such a baby.งั้นหยุดเห่าซะทีสิ เลิกแสดงอาการเหมือนฉันเป็นเด็กทารก
I think I'll see her get up, yawning that huge yawn of hers.ฉันคิดว่าจะได้เห็นเธอตื่นมา อ้าปากหาวกว้างแบบที่เธอชอบทำ
Yawn and sad. Well, I guess it's just you and me.น่าเบื่อและก็เสียใจ โอเคฉันคิดว่ามีแค่เธอกับฉัน
"the Stygian world yawning blackly beyond.โลกอันลึกลับส่งเสียงโหยหวนอยู่เบื้องล่างอันอึมครึม
Come on Alex, why don't you show him some yawn?มาซี่อเล็กซ์, ทำไมนายไม่โชว์หาวให้เค้าดูล่ะ?
Why am I yawning? She loves raw fish.ฉันหาวทำไมเนี่ย มันท่าทางจะชอบปลาดิบนะคะ
BETTY HAS ME SHARPENING PENCILS. I MEAN, I LOVE HER, BUT YAWN.เบ็ตตี้เหลาดินสอให้ฉัน ฉันหมายถึง รักเธอ แต่แย๊..
The Lord has told me that the open gates of Hell are yawning up widely in our path.พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ประตูไปสู่ห้วงนรก ได้เปิดกว้างไว้สำหรับเรา
...are yawning up widely in our path.เปิดกว้างในทางเดินของเรา
Now are you gonna be awake for that,or will you be yawning into her brain? Meredith kept me up most of the night.ทีนี้คุณจะตื่นมาผ่าตัดหรือจะหาวใส่หัวสมองเธอ?
Yawning, stretching, try to come to lifeYawning, stretching, try to come to life

yawn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xū, ㄒㄩ, 呴] breathe on; yawn; roar
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 欠] deficient; owe; to lack; yawn
[hā, ㄏㄚ, 哈] laughter; yawn; abbr. for Kazakhstan
哈欠[hā qiàn, ㄏㄚ ㄑㄧㄢˋ, 哈欠] yawn

yawn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大欠伸;大あくび[おおあくび, ooakubi] (n) big yawn
生欠伸[なまあくび, namaakubi] (n) slight yawn
噛み殺す;噛殺す;かみ殺す[かみころす, kamikorosu] (v5s,vt) (1) to stifle a smile, yawn, etc.; (2) to bite to death
欠伸(P);欠[あくび(P);けんしん(欠伸), akubi (P); kenshin ( akubi )] (n) (uk) yawn; yawning (and stretching); (P)

yawn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาว[v.] (hāo) EN: yawn FR: bâiller
หาวนอน[v.] (hāonøn) EN: feel sleepy ; yawn FR:
การหาว[n.] (kān hāo) EN: yawn FR: bâillement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yawn
Back to top