ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yam-bean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yam-bean*, -yam-bean-

yam-bean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yam-bean (n.) มันแกว
English-Thai: HOPE Dictionary
yam-beann. มันแกว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yam-bean
Back to top