ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*yam-bean*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yam-bean, -yam-bean-

*yam-bean* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yam-bean (n.) มันแกว
English-Thai: HOPE Dictionary
yam-beann. มันแกว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *yam-bean*
Back to top