ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wriness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wriness*, -wriness-

wriness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wriness (n.) การทำหน้าบูดบึ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wriness
Back to top