ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wriness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wriness, -wriness-

*wriness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wriness (n.) การทำหน้าบูดบึ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wriness*
Back to top