ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wreak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wreak*, -wreak-

wreak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wreak (vt.) ทำให้เกิดความเสียหาย See also: ทำให้เกิดความหายนะ
wreak (vt.) แก้แค้น See also: แสดงความมุ่งร้าย
wreak havoc with (idm.) ทำลาย See also: เป็นสาเหตุของปัญหา
wreak on (phrv.) แก้แค้น See also: แก้เผ็ด Syn. get even
wreak upon (phrv.) แก้แค้น See also: แก้เผ็ด Syn. get even
English-Thai: HOPE Dictionary
wreak(รีค) vt. ทำโทษ,แก้แค้น,ระบายความโกรธ,แสดงความมุ่งร้าย,แสดงออก, See also: wreaker n., Syn. inflict,exact,effect
English-Thai: Nontri Dictionary
wreak(vt) แสดงออกมา,ระบายความโกรธ,มุ่งร้าย,ทำโทษ,แก้แค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา!
She asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throneShe asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throne
A sword which could wreak great havoc if it's not returned to the Underworld where it belongs.มันคือดาบ ซึ่งจะสร้างหายนะได้มหาศาล หากมันไม่ได้กลับไปอยู่ในยมโลก ที่ซึ่งมันควรอยู่
Nature will wreak her revenge and put a curse upon this valley.ธรรมชาติจะมาแก้แค้น และสาปแช่งหุบเขานี้
They can't just hop a ferry, scoot over to the mainland and wreak havoc.พวกเขาโดดขึ้นเรือข้ามฟาก ไปแผ่นดินใหญ่ ได้ที่ไหนกัน
You're quite right. They're far more likely to wreak havoc right here on us.ก็จริงอยู่ บางที หน้าที่รับผิดชอบ ก็เป็นของพวกเราที่นี่
And wreak this kind of havoc.และทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้
You mean, I can do more than just wreak vampire havoc?เธอหมายถึงฉันทำได้มากกว่าสร้างหายนะให้แวมไพร์?
Your brother will flee this place and wreak havoc on the universe.พี่ชายของท่านจะหนีออกจากที่นี่ และสร้างหายนะอันเลวร้ายให้แก่ จักรวาล
I desperately wanna wreak havoc on Danny, but my friend Aidan thinks it's a bad idea, like I'll be stuck here or something.ก็อยากไปพังชีวิตแดนนี่ให้ราบเหมือนกันแหละ แต่เอเดนเพื่อนฉันคิดว่ามันไม่ดี แบบว่าทำแล้วอาจต้องติดแหง็กอยู่ที่นี่ อะไรทำนองนั้น
You brought Amira to our home to extort money from Bart and to wreak havoc on our relationship.เธอพาอามีลามาที่บ้านของเรา เพื่อขู่เอาเงินจากบาร์ท และทำลายความสัมพันธ์ของเรา
And generally wreak havoc with whatever is left.และโดยทั่วไปสร้างความหายนะ กับสิ่งที่เหลืออยู่

wreak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肆虐[sì, ㄙˋnu:e4, 肆虐] wreak havoc; devastate

wreak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้างแค้น[v.] (lāngkhaēn) EN: avenge ; wreak vengeance ; take revenge FR:
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wreak
Back to top