ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrathy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrathy*, -wrathy-

wrathy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrathy (adj.) โกรธมาก See also: โมโหถึงขีดสุด, โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว Syn. ireful, irate, wroth
English-Thai: HOPE Dictionary
wrathy(รอธ'ธี,ราธ'ธี,แรธ'ธี) adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ,โมโห, See also: wrathily adv. wrathiness n., Syn. wrathful,angry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrathy
Back to top