ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worldly-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worldly-minded*, -worldly-minded-

worldly-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worldly-minded (adj.) ซึ่งยังคงสนใจในวัตถุและความสุขทางโลก See also: เกี่ยวกับทางโลก Syn. materialistic
worldly-minded (adj.) ซึ่งเจนโลก See also: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต Syn. worldly, worldly-wise
English-Thai: HOPE Dictionary
worldly-minded(เวิร์ลดฺ'ลีไมดิด) adj. ลุ่มหลงในลาภยศกลิ่นสีของโลก, Syn. worldly

worldly-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗っぽい[ぞくっぽい, zokuppoi] (adj-i) cheap (reading); vulgar; worldly-minded
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person.
俗情[ぞくじょう, zokujou] (n) worldly-mindedness; worldly affairs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worldly-minded
Back to top