ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodenhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodenhead*, -woodenhead-

woodenhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodenhead (n.) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
woodenhead (n.) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนสมองทื่อ Syn. blockhead, dolt
English-Thai: HOPE Dictionary
woodenhead(วูด'เดินเฮด) n. คนโง่,คนหัวสมองทื่อ,คนหัวเป็นไม้, Syn. blockhead
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Little Woodenhead Go play your partเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม้หัว ไปเล่นเป็น ส่วนหนึ่งของคุณ
Well, we'll leave it to little Woodenhead.ก็ เราจะปล่อยให้ ไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ
My little Woodenheadไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน
Old Geppetto has his little Woodenhead.เก่า เจเปโท มี ไม้หัว เล็ก ๆ ของ เขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodenhead
Back to top