ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

witching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *witching*, -witching-

witching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
witching (adj.) เกี่ยวกับการใช้เวทมนตร์คาถาหรือเสน่ห์
witching (n.) การใช้เวทมนตร์คาถา (ทางวรรณคดี ปัจจุบันไม่ค่อยใช้)
English-Thai: HOPE Dictionary
witching(วิท'ชิง) n.,adj. การใช้เวทมนตร์คาถา,การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,มารยา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรี้ยว (adv.) bewitchingly See also: charmingly, enchantingly Syn. ทันสมัย Ops. เชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm afraid it's the witching hour.แต่ฉันเกรงว่า นี่มันเที่ยงคืนแล้ว
Midnight is the witching hour...เที่ยงคืนคือเวลาของเวทมนต์
The witching hour is controlled by witches.เวลาแห่งเวทมนต์ควบคุมโดยเหล่าแม่มด
* The witching hour must come to an end. *ชั่วโมงของการเป็นแม่มด มันต้องจบลงแล้ว
I'm guessing she has a couple of connections in the witching community.การผูกติดกับกลุ่มแม่มด
Well, maybe that's their witching house.นั่นอาจจะเป็นเวลาเที่ยงคืน ของพวกเขาก็ได้
It was the Witching hour, when the bogeyman comes out.มันเป็นชั่วโมงขวัญผวา ผีร้ายออกอาละวาด
Matron thinks the Witching hour arrives at midnight.แม่บ้านคิดว่าชั่วโมงขวัญผวา คือเวลาเที่ยงคืน
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป
This is Milson, switching to KE-2 in five seconds.นี่คือ มิลสอน, การเปลี่ยนไปใช้ เคยอี2 ในห้า วินาที
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark.การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ
Hurry up! The bewitching hour is about to begin!เร็วๆเข้า ชั่วโมงแห่งเวทมนต์เริ่มขึ้นแล้ว!

witching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
分组交换[fēn zǔ jiāo huàn, ㄈㄣ ㄗㄨˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 分组交换 / 分組交換] packet switching
交换技术[jiāo huàn jì shù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 交换技术 / 交換技術] switching technology
眼跳[yǎn tiào, ㄧㄢˇ ㄊㄧㄠˋ, 眼跳] twitching of eye

witching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大禍時[おおまがとき, oomagatoki] (exp) (See 逢う魔が時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)
逢う魔が時;逢魔が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight)
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] (n) {comp} code page switching
コンテキストスイッチ[, kontekisutosuicchi] (n) {comp} context switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] (n) {comp} context switching
スイッチマトリクス[, suicchimatorikusu] (n) {comp} switch matrix; switching matrix
スイッチング[, suicchingu] (n) switching
スイッチングステージ[, suicchingusute-ji] (n) {comp} switching stage
スイッチングテーブル[, suicchingute-buru] (n) {comp} switching table
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router
スイッチング変数[スイッチングへんすう, suicchingu hensuu] (n) {comp} switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] (n) {comp} switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] (n) {comp} switching delay
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P)
パケットスイッチング[, pakettosuicchingu] (n) {comp} packet switching
パケット交換[パケットこうかん, paketto koukan] (n) {comp} packet switching
ひくひく[, hikuhiku] (adv,n,vs) (on-mim) twitching
ぴくぴく[, pikupiku] (vs) (1) to twitch; (adv-to) (2) twitchingly
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
回線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] (n) circuit switching
妖艶[ようえん, youen] (adj-na,n) fascinating; voluptuous; bewitching
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P)
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish
艶めかしい姿[なまめかしいすがた, namamekashiisugata] (n) (See 艶めかしい) bewitching figure
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant
転轍[てんてつ, tentetsu] (n,vs) switching or shunting (of a rail car)
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
パケットスイッチング[ぱけっとすいっちんぐ, pakettosuicchingu] packet switching
パケット交換[ぱけっとこうかん, pakettokoukan] packet switching
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office
回線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] circuit switching
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
移行[いこう, ikou] switching over (vs), migration
高速スイッチング[こうそくスイッチング, kousoku suicchingu] high speed switching

witching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พริ้มเพรา[adj.] (phrimphrao) EN: nice-looking ; pleasant ; charming ; bewitching FR: gracieux ; élégant
ย่านสับเปลี่ยนรถ[n. exp.] (yān sapplīe) EN: railroad switching yard FR:

witching ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center
Speichervermittlung {f} (Telefon)message switching
Paketvermittlungsnetz {n}packet switching network
Laufwerk {n}step switching system
Durchgangsvermittlung {f}tandem switching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า witching
Back to top