ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wintertime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wintertime*, -wintertime-

wintertime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wintertime (n.) ฤดูหนาว See also: หน้าหนาว Syn. winter, wintertide Ops. summertime
English-Thai: HOPE Dictionary
wintertime(วิน'เทอะไทมฺ) n. ฤดูหนาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ice? $50 for ice? It's wintertime.น้ำแข็ง $ 50 สำหรับน้ำแข็ง มันเป็นฤดูหนาว
In the wintertime, we would get cords of wood to heat the house.หน้าหนาวเราจะไปขนไม้ มาใช้ทำความร้อนที่บ้าน

wintertime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬期[とうき, touki] (n-adv,n-t) winter; wintertime; winter term; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wintertime
Back to top