ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

winger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *winger*, -winger-

winger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
winger (n.) นักฟุตบอลหรือนักรักบี้ที่เล่นในตำแหน่งปีก Syn. wing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the first time people'll see Winger and Hawthorne together.นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผู้คนจะได้เห็น วิงเกอร์และฮอว์ธอร์นด้วยกัน
* zero for winger * * ba na na na na na ** Zero for Winger * * Ba na na na na na *
I'd like to thank my student Jeff Winger for showing me that and helping me fix my marriage.และผมอยากจะขอบคุณ เจฟ วิงเกอร์ ที่ช่วยชี้ให้ผมเห็นตรงนั้น
Although, Winger you should write a one-page essay called taking advantage of the emotionally-vulnerable.- ขอบคุณ ถึงแม้ว่า วิงเกอร์ คุณจะต้องเขียนเรียงความ 1 หน้า ในหัวข้อ
Mr. Winger is very excited to help you bring a voiceคุณวิงเกอร์ตื่นเต้นที่จะได้ช่วยพวกเธอนำกระบอกเสียง
I hereby present this semester's jeff winger pickด้วยประการฉะนั้น ในเทอมนี้ ผมจึงภูมิใจเสนอ
I'd like to see jeff winger try that shot...ฉันล่ะอยากเห็น เจฟ วิงเกอร์ ทำได้แบบนั้นได้...
I say we nail winger to the wall.เราจะจับตัววิงเกอร์ให้ได้
If they gave away awards for mind games, the statue'd be Jeff Winger doing it to a brain.ถ้าพวกเขามีงานแจกรางวัลเกมจิตวิทยานะ - การพิจารณาที่หาข้อยุติไม่ได้ ฉันยังมีผม
Jeff winger for "oh, snap!คือ เจฟ วิงเกอร์ จากเรื่อง "Oh Snap!
Can't you just make an inspiring Winger speech about trust, throw in a few digs at an easy celebrity target, and put a ribbon on this thing?คุณพอจะช่วยกล่าวสุนทรพจน์ดลใจ สไตล์วิงเกอร์เกี่ยวกับความเชื่อใจ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจอย่างถ่องแท้ และจบเรื่องนี้อย่างสวยงามได้มั้ย?
Well, he's about to get a real lesson on the fact that Jeff Winger never learns.เจฟ วิงเกอร์ไม่มีวันโดนสั่งสอนได้

winger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスインガー[, insuinga-] (n) inswinger (baseball)
スインガー[, suinga-] (n) swinger
スインガーパーティー[, suinga-pa-tei-] (n) swinger party

winger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebemann {m}playboy; swinger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า winger
Back to top