ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

windstorm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *windstorm*, -windstorm-

windstorm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
windstorm (n.) ลมพายุ See also: พายุที่มีแต่ลมไม่มีฝน
English-Thai: HOPE Dictionary
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลมแดง (n.) windstorm See also: storm, tempest, squall, gale, hard storm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Witnesses said it was like being in the middle of a windstorm, only there was no wind outside.พยานบอกว่ามันเหมือนกับอยู่ในใจกลางพายุ แค่ว่ามันไม่มีลมอะไรข้างนอกนั้น
You've been creating windstorms, cyclones, lightning strikes all over town.คุณสร้างลมพายุ ไซโคลน ฟ้าผ่าไปทั่วเมือง

windstorm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
野分き;野分[のわき, nowaki] (n) (1) (See 二百十日,二百二十日,台風) late autumn (fall) windstorm in the countryside; typhoon, esp. one that blows from the 210th to the 220th day of the year; (2) name of the 28th roll of the Genji monogatari
暴風[ぼうふう, boufuu] (n) storm; windstorm; gale; (P)

windstorm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm FR: tempête [f] ; vent violent [m]
วาตภัย[n.] (wātaphai) EN: storm ; hurricane ; windstorm FR: tempête [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า windstorm
Back to top