ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wildebeest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wildebeest*, -wildebeest-

wildebeest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wildebeest (n.) วัว Syn. gnu
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here on the savanna, the wildebeest lounges, lazy and self-content...ณ ทุ่งสะวันนา วัวเดินทอดน่อง อย่างเกียจคร้านและพึงพอใจ...
Finally, the slow-witted wildebeest begins to sense the danger it's in, but Who are closing in for the kill.ในที่สุด เจ้าวัวสมองช้า ก็เริ่มรู้สึกถึงอันตราย แต่... ...ซึ่งขยับเข้าใกล้เพื่อฆ่า
Good news: the wildebeest is in the curry.ข่าวดี สัตว์ป่าเจอะแกงกะหรี่แล้ว
Some disgusting wildebeest with three days of razor-stubble, in a sleeveless muumuu, crammed in next to you in a carload full of groceries from the fucking Price Club!บางครืนน่าขยะแขยง กับสามวันของคมตอซัง ใน muumuu แขนกุด
But I don't like zebra. I want wildebeest.แต่ผมไม่ชอบม้าลาย ผมชอบวัวป่า
How does the cheetah attack a herd of wildebeests?เสือชีต้าร์มันโจมตีฝูงสัตว์ป่าได้ยังไงล่ะ
I thought I was a teeny-tiny wildebeest.ฉันนึกว่าฉันเป็นสัตว์ป่าตัวเล็กจิ๋วเสียอีก
Good golly, Penny, your whimsy is boundless. What do you got for me, wildebeest?คิดดีนี่เพนนี จินตนาการพึลึกกึกกือเธอนี่ไร้ขอบเขตจริงๆ เป็นไงมั่งสัตว์ป่า
And I'm sorry I haven't told you till now, and I'm sorry I let a tall, pretty blonde swoop in and snatch you right away, but I'm telling you now, if I had to bench-press a wildebeestและขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณจนถึงตอนนี้ แล้วก็ขอโทษที่ปลอยให้ ยัยผมบลอนด์นี่ ชิงตัวคุณไปจากฉัน
Like tag it like a wild wildebeest, then you get $100,000.เช่นเดียวกับแท็กมันเหมือนครืนป่า แล้วคุณจะได้รับ $ 100,000

wildebeest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛羚羊;牛氈鹿[うしかもしか, ushikamoshika] (n) gnu; wildebeest

wildebeest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnu {n} [zool.]gnu; wildebeest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wildebeest
Back to top