ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gnu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gnu*, -gnu-

gnu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gnu (n.) ละมั่งแอฟริกาตระกูล Connochaetes หัวคล้ายวัว เขาโค้งงอ หางยาว Syn. wildebeest, antelope
English-Thai: HOPE Dictionary
gnu(นู) n., (pl. gnus) ละมั่งแอฟริกา, Syn. wilde-beest
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gnusนู [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd like to congratulate our Lord, Count Magnus Lee, and his new wife.เราขอแสดงความยินดี ท่านเคานท์ แม็กนัส ลี กับภรรยาใหม่ของท่าน
You got Grandpa Irving sitting behind the counter with a fucking Magnum in his hand.คุณมีคุณปู่ lrving นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่มี Magnum ร่วมเพศในมือของเขา
I gotta hand it to you, Magnus.ต้องยกนิ้วให้นายนะ แม็กนัส
What are you looking at that for, Magnum?คุณกำลังอะไรที่ว่า, Magnum?
The NSA interviewed one witness in Fleming's class who ID'd a Magnus Einersson.พยานให้รูปพรรณ ตรงกับแม็กนุส ไอเนอร์สสัน
Magnus buys and sells intel to the highest bidder.แม็กนุสรับซื้อข้อมูล แล้วขายต่อให้คนให้ราคาสูง
And now it's only a matter of time before Magnus figures it out and beats us to the book.ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเวลา ว่าแม็กนุสจะคิดออกเมื่อไหร่
Magnus has the library book number. He could have beaten us here.แม็กนุสก็มีเลข เขาอาจตัดหน้าไปแล้วก็ได้
We're too late. Magnus beat us here. He's got the book.เราช้าไป แม็กนุสถึงก่อน และได้หนังสือไปแล้ว
Okay, well, let's get out of here before Magnus realizes that book he has is worthless.รีบไปก่อนที่แม็กนุสจะรู้ว่า หนังสือนั่นไร้ค่าดีกว่า
No wonder Magnus wanted it so badly.ไม่แปลกใจทำไมแม็กนุสอยากได้นัก
It looks like the fugitive took Harbor Way Number 4... and exited Somewhere near Cygnus.ดูเหมือนว่าไบรอาเรียส จะหนีไปทางท่าเรือหมายเลข 4... ...และหลบหนีไปแถวๆซิกนัส

gnu ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿格尼迪[ā gé ní dí, ㄚ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 阿格尼迪] Agnus Dei (section of Catholic mass)
天鹅座[tiān é zuò, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 天鹅座 / 天鵝座] Cygnus (constellation)
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
匈奴[Xiōng nú, ㄒㄩㄥ ㄋㄨˊ, 匈奴] Xiongnu; Huns; general term for nomadic people
改朝换代[gǎi cháo huàn dài, ㄍㄞˇ ㄔㄠˊ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, 改朝换代 / 改朝換代] transition period between dynasties; an interregnum

gnu ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グヌー;グニュー[, gunu-; gunyu-] (n) {comp} (also ニュー) GNU (computer OS, project, etc.)
ヌー[, nu-] (n) gnu
アグヌスデイ[, agunusudei] (n) Agnus Dei (lat
アニュスデイ[, anyusudei] (n) Agnus Dei (lat
マグナム[, magunamu] (n) magnum; (P)
リグナムバイタ[, rigunamubaita] (n) lignum vitae
三重結び[さんじゅうむすび, sanjuumusubi] (n) magnus hitch
夏茱萸;夏胡頽子[なつぐみ;ナツグミ, natsugumi ; natsugumi] (n) (uk) goumi (species of oleaster, Elaeagnus multiflora); cherry silverberry
大白鳥[おおはくちょう;オオハクチョウ, oohakuchou ; oohakuchou] (n) (uk) whooper swan (Cygnus cygnus)
大空位時代[だいくういじだい, daikuuijidai] (n) Great Interregnum (gap between Hohenstaufen and Habsburg rule of the Holy Roman Empire, approx. 1254-1273 CE)
水蘚;水苔[みずごけ;ミズゴケ, mizugoke ; mizugoke] (n) (uk) sphagnum; peat moss; bog moss
牛羚羊;牛氈鹿[うしかもしか, ushikamoshika] (n) gnu; wildebeest
空白期間[くうはくきかん, kuuhakukikan] (n) blank period; window period; interregnum
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グヌー[ぐぬー, gunu-] GNU

gnu ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps FR:
ฟังก์ชันซิกนัม[n. exp.] (fangchan si) EN: signum function FR:
หงส์ดำ[n. exp.] (hong dam) EN: black swan ; Cygnus atratus FR: cygne noir [m] ; Cygnus atratus
กลุ่มดาวหงส์[n. prop.] (klum dāo Ho) EN: Cygnus FR: constellation du Cygne [f] ; Le Cygne
มะหลอด[n. exp.] (ma løt) EN: Elaeagnus latifolia FR: Elaeagnus latifolia
มุม[n.] (mum) EN: corner ; nook ; angle FR: coin [m] ; encoignure [f] ; angle [m]
นกนางนวล[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: seagull ; gull ; tern FR: mouette [f]
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Herring Gull FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
นกนางนวลหางดำ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Black-tailed Gull FR: Goéland à queue noire [m] ; Mouette du japon [m]
นกนางนวลหัวดำใหญ่[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Palla's Gull ; Great Black-headed Gull FR: Goéland ichthyaète [m] ; Goéland à tête noire [m] ; Mouette ichthyaète [f] ; Grande Mouette à tête noire [f]
นกนางนวลขาดำ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Black-legged Kittiwake ; Kittiwake. FR:
นกนางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Black-headed Gull ; Common Black-headed Gull FR: Mouette rieuse [f] ; Mouette rieuse d’Europe [f] ; Goéland rieur [m]
นกนางนวลแกลบดำ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Sooty Tern FR: Sterne fuligineuse [f] ; Sterne brune [f] ; Gaulette [f]
นกนางนวลแกลบดำปีกขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: White-winged Tern ; White-winged Black Tern FR: Guifette leucoptère [f] ; Guifette à ailes blanches [f]
นกนางนวลแกลบจีน[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Chinese Crested Tern FR: Sterne d'Orient [f] ; Sterne de Zimmermann [f]
นกนางนวลแกลบแคสเปียน[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Caspian Tern FR: Sterne caspienne [f] ; Hydroprogné tschégrava [m] ; Sterne tchégrava [f]
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Bridled Tern FR: Sterne bridée [f] ; Sterne à collier [f] ; Petite Sterne brune [f]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Whiskered Tern FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกนางนวลแกลบเล็ก[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Little Tern FR: Sterne naine [f] ; Petite Sterne [f] ; Sterne minule [f] ; Petite Hirondelle de mer [f]
นกนางนวลแกลบแม่น้ำ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: River Tern ; Indian River Tern FR: Sterne de rivière [f]
นกนางนวลแกลบน้ำเค็ม [n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Saunder's Tern FR: Sterne de Saunders [f]
นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Lesser Crested Tern FR: Sterne voyageuse [f] ; Sterne du Bengale [f]
นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Great Crested Tern ; Crested Tern ; Swift Tern FR: Sterne huppée [f]
นกนางนวลแกลบปากหนา[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Gull-billed Tern FR: Sterne hansel [f] ; Sterne à gros bec [f] ; Gélochélidon hansel [m]
นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Roseate Tern FR: Sterne de Dougall [f] ; Sterne rosée [f] ; Sterne rose [f]
นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Black-naped Tern FR: Sterne diamant [f] ; Sterne de Sumatra [f]
นกนางนวลแกลบธรรมดา[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Common Tern FR: Sterne pierregarin [f] ; Sterne commune [f] ; Sterne hirondelle [f] ; Sterne Pierre-Garin [f] ; Sterne fluviatile [f]
นกนางนวลแกลบท้องดำ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Black-bellied Tern FR: Sterne à ventre noir [f]
นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Laridae FR:
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Lesser Black-backed Gull FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]
นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Heuglin's Gull ; Siberian Gull FR: Goéland d’Heuglin [m]
นกนางนวลเล็ก[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Little Gull FR: Mouette pygmée [f] ; Goéland pygmée [m] ; Goéland à pieds rouges [m]
นกนางนวลปากเหลือง[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Mew Gull ; Common Gull FR: Goéland cendré [m] ; Goéland à bec court [m] ; Mouette à pieds blancs [f] ; Mouette cendrée [f] ; Mouette grise [f]
นกนางนวลปากเรียว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Slender-billed Gull FR: Goéland railleur [m] ; Goéland à bec grêle [m] ; Mouette à bec grêle [f]
นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Mongolian Gull FR: Goéland de Mongolie [m]
นกนางนวลธรรมดา[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Brown-headed Gull FR: Mouette du Tibet [f] ; Goéland du Tibet [m] ; Mouette à tête brune [f]
นงนุช[n.] (nongnut) EN: girl ; young lady ; woman FR:
นงนุช[n. prop.] (Nongnut ) EN: Nongnut FR: Nongnut
แผลถลอก[n. exp.] (phlaē thalø) EN: scratch FR: égratignure [f]
สลอดเถา[n. exp.] (saløt thao) EN: Elaeagnus latifolia FR: Elaeagnus latifolia

gnu ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
Aneignung {f} | Aneignungen
Segnung {f} | Segnungen
Zugnummer {f} | Zugnummern
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest
lustig; vergnügt; fidel {adj} | lustiger; vergnügter; fideler | am lustigsten; am vergnügtesten; am fidelstengay | gayer | gayest
Gnu {n} [zool.]gnu; wildebeest
Befähigung {f}; Eignung
Meisterwerk {n}; größtes Werk (eines Künstlers)magnum opus
Höckerschwan {m} [ornith.]Mute Swan (Cygnus olor)
Freizeitpark {m}; Vergnügungspark
Kolbenringnut {f} [techn.] | Kolbenringnuten
Singschwan {m} [ornith.]Whooper Swan (Cygnus cygnus)
Torfmull {n}sphagnum
Zwergschwan {m} [ornith.]Tundra Swan (Cygnus columbianus)
Tauglichkeit {f}; Eignung
Usurpation {f}; widerrechtliche Aneignung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gnu
Back to top