ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whisht

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whisht*, -whisht-

whisht ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whisht (vi.) เคลื่อนตัวเร็วจนเกิดเสียงดังหวือผ่านอากาศ Syn. hush

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whisht
Back to top