ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wet-nurse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wet-nurse*, -wet-nurse-

wet-nurse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wet-nurse (vt.) เป็นแม่นมเลี้ยงเด็กทารก Syn. breast-feed, nurse, suckle
wet-nurse (vt.) ดูแลเอาใจใส่อย่างมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
wet-nurse(เวท'เนอส) vt. เป็นแม่นมของ,ให้ความระมัดระวังหรือการเอาใจใส่มากเกินไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wet-nurse; nurse, wetแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd wet-nurse their babies on the milk of chimpanzees.ฉันจะใช้นมชิมเเปนซีเลี้ยงลูกกอริลล่า
Of course. Wet-nurse dropped him on his head.ได้สิ แม่นม dâ· sí mê'n m ทำเขาหล่นหัวกระแทกพื้น ţṃ qã hl'nhvá krà ţêkᵽw·n

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wet-nurse
Back to top