ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wander about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wander about*, -wander about-

wander about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wander about (phrv.) เดินเตร็ดเตร่ See also: เดินเที่ยวไปทั่ว Syn. wander around
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เร่ (v.) wander about See also: hawk, peddle, go about, rove, ambulate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always wander about your placeฉันสงสัยเสมอเกี่ยวกับที่ของเธอ

wander about ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 颠沛流离 / 顛沛流離] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift

wander about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
ほっつき歩く[ほっつきあるく, hottsukiaruku] (v5k) (col) to loiter around; to wander about
流れ歩く[ながれあるく, nagarearuku] (v5k,vi) to wander about
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P)

wander about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเตร่[v. exp.] (doēn trē) EN: walk around aimlessly ; wander about ; roam about FR:
แกร่วอยู่[v. exp.] (kraēo yū) EN: wander about FR:
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
เร่[v.] (rē) EN: wander about ; hawk ; peddle ; go about ; rove ; ambulate FR: rôder ; errer
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wander about
Back to top