ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walky-talky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walky-talky*, -walky-talky-

walky-talky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walky-talky (n.) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ Syn. walkie-talkie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walky-talky
Back to top