ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walkout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walkout*, -walkout-

walkout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walkout (n.) การหยุดงานเพื่อประท้วง Syn. strike
walkout (n.) การเดินออกไปเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย See also: การเดินออกจากที่ประชุมเพื่อประท้วง
English-Thai: HOPE Dictionary
walkout(วอค'เอาทฺ) n. การประท้วงโดยเดินออกจากที่ประชุม S. strike

walkout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罷業[ひぎょう, higyou] (n) strike; walkout

walkout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest FR: appel à la grève [m] ; mouvement de grève [m] ; débrayage [m]
นัดกันหยุดงาน[v. exp.] (nat kan yut) EN: go on strike ; walkout FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walkout
Back to top