ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-walkie-talkie-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น walkie-talkie, *walkie-talkie*,

-walkie-talkie- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get on that walkie-talkie and find out where Mulder is.หยิบ วอลค์กี้ทอลค์กี้ ขึ้นมา แล้วถามว่า Mulder อยู่ไหน
It only works one way, but that'll do fine. That is, until someone gets you an old walkie-talkie left over at the station.มันสื่อสารได้ทางเดียว แต่ก็พอใช้ได้นะ คืองี้ หนูใช้ตัวเก่าเป็นวิทยุตัวลูกได้
These walkie-talkie robbers certainly caught your lot on the hop.ไอ้โจรวิทยุสื่อสารพวกนี้ ทำให้พวกคุณหัวปั่นกันจริง ๆ
Let's get some copies of the... walkie-talkie tapes out to the news boys.ไปก็อปปี้เสียงจาก... เทปวิทยุสื่อสารออกมาให้เด็กทำข่าว
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน
Set your cellphone to walkie-talkie in case we get separated.เซ็ตมือถือเป็นวอร์คกี้-ทอร์คกี้ไว้ เผื่อเราโดนแยกไปคนละทาง
First walkie-talkie wristwatch -- 1936, Poland.เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องแรก 1936 โปแลนด์

-walkie-talkie- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーキートーキー[, uo-ki-to-ki-] (n) walkie-talkie

-walkie-talkie- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิทยุติดตามตัว[n.] (witthayutit) EN: walkie-talkie ; handheld VHF radio ; wireless pager FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -walkie-talkie-
Back to top