ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wailfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wailfully*, -wailfully-

wailfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wailfully (adv.) อย่างคร่ำครวญ Syn. mournfully, sorrowfully

wailfully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klaghaft {adv}wailfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wailfully
Back to top