ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wailer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wailer*, -wailer-

wailer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wailer (n.) ผู้ร้องคร่ำครวญ Syn. complainer, whiner

wailer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wehklager {m}wailer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wailer
Back to top