ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purple*, -purple-

purple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purple (n.) สีม่วง Syn. purplish, purply, buish red
purple (n.) สิ่งของที่มีสีม่วง
purple (n.) ตำแหน่งพระราชา
purple (adj.) สีม่วง
purple (vt.) ทำให้เป็นสีม่วง
purple (vi.) กลายเป็นสีม่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence
English-Thai: Nontri Dictionary
purple(adj) สีม่วง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม่วง (adj.) purple See also: violet
ม่วง (n.) purple See also: violet Syn. สีม่วง
สีม่วง (n.) purple See also: violet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This one had a purple dress...หนึ่งนี้มีชุดสีม่วง ...
And a purple ribbon in her hair.และริบบิ้นสีม่วงในผมของเธอ
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง
Don't touch the purple ones. They shoot poisonous barbs.อย่าแตะต้องไอ้สีม่วง ๆ นะ มันจะพ้นพิษใส่
Red leaves, purple mountains... green fields.สีแดงใบภูเขาสีม่วง ... ทุ่งหญ้าสีเขียว
Looks like a Purple People Eater to meดูเหมือนว่าคนสีม่วงกินกับฉัน
Affectionately known as the " Purple Julie" it' ll kill you in less than a minute.หรือรู้จักกันในอีกนามว่า "จูลี่สีม่วง" มันฆ่าคุณได้ ภายในหนึ่งนาที
" Purple Julie", purple poison.จูลี่สี่ม่วง พิษสีม่วง
I did my paper on Harold and the Purple Crayon.ส่วนฉันเลือก ฮาโรนด์ กับดินสอสีม่วง
But I just couldn't seem to get him to put down that purple crayon.แต่ ดูเหมือนว่า ฉันจะไม่สามารถทำให้ เขาลงจากยอดเขาได้เลย
She requested a park view and favors purple orchids and lavender scents.She requested a park view... ...and favors purple orchids and lavender scents.
Last week, I saw a purple martin... and the week before that, I saw a solitary vireo.อาทิตย์ที่แล้ว หนูเห็นนกนางแอ่นสีม่วง และสัปดาห์ก่อนนู้น หนูเห็นนกโซลิแทรี่วิรีโอ

purple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葡萄紫[pú tao zǐ, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄗˇ, 葡萄紫] grayish purple color
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, 紫气 / 紫氣] purple cloud (auspicious portent in astrology)
紫菜苔[zǐ cài tái, ㄗˇ ㄘㄞˋ ㄊㄞˊ, 紫菜苔] purple cabbage; Brassica campestris var. purpurea
紫金山[Zǐ jīn shān, ㄗˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ, 紫金山] Purple Mountain (near Nanjing)
紫金山天文台[Zǐ jīn shān Tiān wén tái, ㄗˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄢ ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄊㄞˊ, 紫金山天文台] Purple Mountain Observatory
[zōu, ㄗㄡ, 緅] purple silk
紫晶[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, 紫晶] amethyst (purple crystalline silicon dioxide)
姹紫嫣红[chà zǐ yān hóng, ㄔㄚˋ ㄗˇ ㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 姹紫嫣红 / 奼紫嫣紅] brilliant purples and reds; beautiful flowers
[zǐ, ㄗˇ, 紫] purple
紫色[zǐ sè, ㄗˇ ㄙㄜˋ, 紫色] purple; violet
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 绛 / 絳] purple-red
青紫[qīng zǐ, ㄑㄧㄥ ㄗˇ, 青紫] purple
[gàn, ㄍㄢˋ, 绀 / 紺] violet or purple

purple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
パープルヤム[, pa-puruyamu] (n) (See 大薯) purple yam (Dioscorea alata); water yam; winged yam
台湾山芋[たいわんやまいも;タイワンヤマイモ, taiwanyamaimo ; taiwanyamaimo] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
大紫[おおむらさき;オオムラサキ, oomurasaki ; oomurasaki] (n) (1) giant purple butterfly (species of nymphalid butterfly, Sasakia charonda); (2) Rhododendron oomurasaki (species of purple azalea)
沖縄山芋[おきなわやまいも;オキナワヤマイモ, okinawayamaimo ; okinawayamaimo] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
淡紫色[たんししょく, tanshishoku] (n) lilac (colour); mauve; light purple
瑠璃貝[るりがい;ルリガイ, rurigai ; rurigai] (n) (uk) elongate janthina (species of purple sea snail, Janthina globosa)
紅芋[べにいも;ベニイモ, beniimo ; beniimo] (n) (1) (See 大薯) purple yam; water yam (Dioscorea alata); winged yam; (2) (See 紫芋) purple fleshed sweet potato (any one of several different such); (3) (uk) (See 芋貝) Conus pauperculus (species of cone shell)
紫微[しび, shibi] (n) (abbr) (See 紫微垣) Purple Forbidden Enclosure (group of constellations in the northern sky associated with the emperor)
紫微垣[しびえん, shibien] (n) Purple Forbidden Enclosure (group of constellations in the northern sky associated with the emperor)
紫燕[むらさきつばめ;ムラサキツバメ, murasakitsubame ; murasakitsubame] (n) (1) (uk) powdered oakblue (butterfly) (Narathura bazalus); (2) purple martin (bird) (Progne subis)
紫紺[しこん, shikon] (n) bluish purple
紫雲[しうん, shiun] (n) purple clouds; clouds on which Amida Buddha rides to welcome the spirits of the dead
紫電[しでん, shiden] (n) purple lightning; flash; swordflash
荒び海苔[すさびのり;スサビノリ, susabinori ; susabinori] (n) (uk) Porphyra yezoensis (species of edible purple laver)
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution
青紫[あおむらさき, aomurasaki] (n) bluish purple
[むらさき, murasaki] (n) (1) purple; violet; (2) (uk) Lithospermum erythrorhizon (species of gromwell); (3) (See 醤油) type of soy sauce; (P)
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement
紫蘭[しらん, shiran] (n) Bletilla striata (purple variety of orchid)
若紫[わかむらさき, wakamurasaki] (n) light purple; mauve

purple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานบุรีสีม่วง ; บานบุรีม่วง[n. exp.] (bānburī sī ) EN: Purple Allamanda ; Purple Bignonia ; Allamanda blanchetii FR: Allamanda blanchetii
บัวโรย[adj.] (būarōi) EN: pinkish purple ; old rose ; colour of a faded lotus FR:
ด้วงประดับม่วงมัน[n. exp.] (dūang prada) EN: Purple Shiny Borer FR:
ด้วงเต่าขาโต[n. exp.] (dūang tao k) EN: Purple swollen-legged Beetle FR:
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muan) EN: Purple heart ; Purple tradescantia  FR:
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa mua) EN: purple eggplant FR:
มันเทศสีม่วง[n. exp.] (manthēt sī ) EN: purple sweet potato FR:
ม่วง[adj.] (mūang = mua) EN: purple ; violet FR: violet ; mauve ; pourpre
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (mūang manīr) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine FR:
ม่วงสด[adj.] (mūang sot) EN: vivid purple FR:
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok īkōng) EN: purple swamphen FR: talève sultane [f] ; porphyrion bleu [m] ; poule sultane [f] ; talève poule-sultane [f] ; poule sultane bleue [f]
นกกินปลีดำม่วง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Purple Sunbird FR: Souimanga asiatique [m] ; Souimanga pourpré [m]
นกกระสาแดง[n. exp.] (nok krasā d) EN: Purple Heron FR: Héron pourpré [m]
นกลุมพูแดง[n. exp.] (nok lumphū ) EN: Pale-Capped Pigeon ; Purple Wood Pigeon FR: Pigeon marron [m]
นกปีกแพรสีม่วง[n. exp.] (nok pīk phr) EN: Purple Cochoa FR: Cochoa pourpré [m] ; Cochoa mauve [m]
หนอนกอสีชมพู[n. exp.] (nønkø sī ch) EN: pink borer ; purple stem borer ; violet stem borer ; ragi stem borer FR:
ผีเสื้อหัวแหลมสีฟ้า [n. exp.] (phīseūa hūa) EN: Purple Beak ; Blue Beak FR:
ผีเสื้อเจ้าชายม่วงอินเดีย[n. exp.] (phīseūa jao) EN: Indian Purple Emperor FR:
ผีเสื้อขมิ้นกับปูน(ธรรมดา)[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Purple Sapphire FR:
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Restricted Purple Sapphire FR:
ผีเสื้อม่วงทองธรรมดา[n. exp.] (phīseūa mūa) EN: Purple and Gold Flitter FR:
พวงคราม[n.] (phūangkhrām) EN: purple wreath ; sandpaper vine ; queen's wreath ; Petrea volubilis FR: Petrea volubilis
โรดอปซิน[n.] (rōdøpsin) EN: rhodopsin ; visual purple FR:
โรคกลัวสีม่วง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: porphyrophobia ; fear of the colour purple ; fear of the color purple FR:
สีบัวโรย[n. exp.] (sī būarōi) EN: colour of a faded lotus ; pinkish purple ; old rose FR:
สีเม็ดมะปราง[adj.] (sī metmaprā) EN: light purple FR: violet
สีม่วง[n. exp.] (sī mūang = ) EN: purple colour ; purple color (Am.) ; purple FR: mauve [m] ; violet [m]
สีม่วง[adj.] (sī mūang = ) EN: purple ; violet FR: mauve ; violet
ต้นพวงคราม[n. exp.] (ton phūang ) EN: Purple Wreath ; Queen's Wreath ; Sandpaper Vine ; Petrea Volubilis FR:
มะแว้ง[n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:
มะแว้งเครือ[n. exp.] (mawaēng khr) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:
นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Purple-backed Starling ; Daurian Starling FR: Étourneau de Daourie [m] ; Martin à dos pourpré [m] ; Martin dominicain [m]
นกกินปลีคอสีม่วง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Purple-throated Sunbird ; Van Hasselt's Sunbird FR: Souimanga de Hasselt [m] ; Souimanga de Van Hasselt [m] ; Souimanga pourpre [m] ; Souimanga à gorge violette [m]
นกกินปลีท้ายทอยน้ำเงิน[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Purple-naped Sunbird ; Hypogramma hypogrammicum FR: Souimanga strié [m] ; Souimanga à croupion violet [m] ; Souimanga à nuque violette [m] ; Hypogramma hypogrammicum
ปลาตาหวานจุด[n. exp.] (plā tāwān j) EN: Meaji ; Meaji Hiraki ; purple-spotted bigeye FR:

purple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ceylonnektarvogel {m} [ornith.]Purple-rumped Sunbird
Porphyrnektarvogel {m} [ornith.]Purple-fasciated Sunbird
Pupurscheitel-Fruchttaube {f} [ornith.]Purple-capped Fruit Dove
Purpurtang {m}purple laver; sloke
Meerstrandläufer {m} [ornith.]Purple Sandpiper (Calidris maritima)
Purpurhuhn {n} [ornith.]Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio)
Purpurreiher {m} [ornith.]Purple Heron (Ardea purpurea)
Purpurschwalbe {f} [ornith.]Purple Martin
Purpurschnäpperdrossel {f} [ornith.]Purple Cochoa
Purpurnektarvogel {m} [ornith.]Purple Sunbird
Purpurnaschvogel {m} [ornith.]Purple Honeycreeper
Purpurgimpel {m} [ornith.]Purple Finch
Veilchenastrild {m} [ornith.]Purple Grenadier
Purpurglanzstar {m} [ornith.]Purple Glossy Starling
Prachthäher {m} [ornith.]Purple Jay
Violettkehl-Sonnennymphe {f} [ornith.]Purple-throated Sunangel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purple
Back to top