ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vicarial*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vicarial, -vicarial-

*vicarial* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vicarial (adj.) เกี่ยวกับพระในคริสต์ศาสนานิกายแองกลิแคน See also: ซึ่งเป็นพระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vicarial*
Back to top