ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wordiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wordiness*, -wordiness-

wordiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wordiness (n.) การใช้คำฟุ่มเฟือย Syn. redundance, redundancy
English-Thai: Nontri Dictionary
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wordiness
Back to top