ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vegetal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vegetal, *vegetal*,

-vegetal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
植物極[しょくぶつきょく, shokubutsukyoku] (n) (See 動物極) vegetal pole

-vegetal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักรพืช[n. prop.] (Ānājak Pheū) EN: Kingdom Plantae FR: règne végétal [m]
หลังคาเขียว[n. exp.] (langkhā khī) EN: green roof FR: toit végétalisé [m] ; toiture végétalisée [f] ; toit végétal [m] ; toit verdurisé [m]
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พลาสติกจากพืช[n. exp.] (phlāstik jā) EN: FR: plastique végétal [m]
พฤกษ์[n.] (phreuk) EN: plant ; tree FR: plante [f] ; végétal [m] ; arbre [m]
พฤกษ-[pref.] (phreuksa-) EN: plant ; tree FR: plante [f] ; végétal [m] ; arbre [m]
พฤติกรรมของพืช ; พฤติกรรมพืช[n. exp.] (phreuttikam) EN: plant behaviour ; plant behavior (Am.) FR: comportement végétal [m]
ซากพืช[n. exp.] (sāk pheūt) EN: FR: déchet végétal [m] ; déchets végétaux [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vegetal-
Back to top