ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vasectomize*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vasectomize, -vasectomize-

*vasectomize* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vasectomize (vt.) ตัดและผูกท่อนำอสุจิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vasectomised; vasectomized-ตัดหลอดนำอสุจิแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Male, Vasectomizedผู้ชายหลังทำหมันแล้ว [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vasectomize*
Back to top