ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utricle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utricle*, -utricle-

utricle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utricle (n.) กระเป๋าหรือถุงขนาดเล็ก Syn. vesicle
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utricle๑. กระเปาะ [มีความหมายเหมือนกับ ampulla]๒. ผลกระเปาะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

utricle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卵形嚢[らんけいのう, rankeinou] (n) utriculus; utricle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utricle
Back to top