ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upstream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upstream*, -upstream-

upstream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upstream (adv.) ทวนน้ำ Syn. against Ops. downstream
upstream (adv.) ตรงข้ามกับขนบประเพณี See also: ทวนกระแสวัฒนธรรม Syn. against
upstream (adj.) ที่ตั้งอยู่ทางต้นน้ำ Ops. downstream
English-Thai: HOPE Dictionary
upstream(อัพสทรีม') adv.,adj. ต้นน้ำ,ต้นทางน้ำ,ทวนน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
upstream(adv,adj) ทวนน้ำ,เหนือน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
upstream controlupstream control, การควบคุมโดยเหนือน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She would have been swept upstream several miles.กระแสน้ำอาจพัดเธอไปทางต้นน้ำหลายไมล์
It's Mecca to a pilgrim. It's upstream to a spawning--เมืองเมกกะ สำหรับผู้แสวงบุญ ต้นน้ำ สำหรับไว้วางไข่
Once a week, the "Paul Jones," the mail-boat, would chug upstream and dock right here.สัปดาห์ละครั้งพอลโจนส์, เรือ จดหมาย จะต้นน้ำขยะและท่าเรือขวาที่นี่
Huh? You want to swim upstream with me and go try some salmon?ถ้าจะพลาด ก็คงเพราะไม่ได้กินแซลมอน
We're upstream, and it's constantly moving.เราอยู่ต้นน้ำและมันก็ไหลต่อเนื่อง
Salmon is swimming upstream.แซลมอลกำลังว่ายทวนน้ำ
There's some excellent fishing, upstream, under the waterfall.มีใครที่ตกปลาได้เก่ง ในที่ต้นนํ้าของนํ้าตกบ้างมั้ย
Upstream, Muscular, Tempora, PRISM.อัพสตรีม, มัสคูลาร์, เทมโปรา, พริซึ่ม
The boat is traveling upstream, which will slow it down.เรือกำลังล่องทวนน้ำซึ่งจะทำให้มันช้าลง

upstream ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, 逆水] against the current; upstream
[sù, ㄙㄨˋ, 泝] go upstream; trace the source
[sù, ㄙㄨˋ, 溯] go upstream; trace the source
学如逆水行舟,不进则退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bu4 jin4 ze2 tui4, 学如逆水行舟,不进则退 / 學如逆水行舟,不進則退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back

upstream ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップストリーム[, appusutori-mu] (adj-no) (See ダウンストリーム) upstream
上航[じょうこう, joukou] (n) going upstream
秋味[あきあじ, akiaji] (n) (1) salmon (esp. salmon swimming upstream in the autumn); (2) (See 塩鮭) salted salmon
上流[じょうりゅう, jouryuu] (n) (1) upper stream; upper course; upper reaches; (adj-no) (2) upstream; (n,adj-no) (3) upper classes; (P)
昇流魚[しょうりゅうぎょ, shouryuugyo] (n) (obsc) (See 遡河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon)
遡る(P);溯る;逆上る(oK);泝る[さかのぼる, sakanoboru] (v5r,vi) to go back; to go upstream; to make retroactive; (P)
遡上[そじょう, sojou] (n,vs) going upstream; retroact; retrospect
遡河魚;溯河魚[そかぎょ;さっかぎょ, sokagyo ; sakkagyo] (n) (See 降河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon)
遡行;溯航;遡航[そこう, sokou] (n,vs) going upstream; sailing against the current

upstream ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาขึ้น[n.] (khākheun) EN: outbound trip ; upstream trip ; the way up FR:
เหนือน้ำ[adv.] (neūa nām) EN: upstream FR: en amont ; vers l'amont
ทวนน้ำ[adv.] (thūan nām) EN: upstream ; against the current FR: à contre-courant
ต้นน้ำ[adv.] (tonnām) EN: upstream FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upstream
Back to top