ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downstream

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downstream*, -downstream-

downstream ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downstream (adv.) ตามกระแสน้ำ
downstream (adj.) ตามกระแสน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
downstreamadv. ตามทิศทางของกระแสน้ำ,ตามน้ำ,ตามกระแสน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
downstream(adv) ตามน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downstreamตามทิศทางการไหล,ปลายทาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามน้ำ (adv.) downstream Ops. ทวนน้ำ
ล่องแพ (v.) float raft downstream
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Creek ends about six miles downstream in Watson.ครีก จบลง ประมาณ หกไมล์ ล่อง ใน วัตสัน
And from downstream get rebate from the constrators. So even the bear's paw has been taken.แล้วตอนท้ายก็รับเงินจ่ายคืนจากคนที่รับสัญญาต่อ ก็เรียกว่าอุ้งตีนหมีก็ยังเอาไป
There would be an cabin along downstream right there.อาจจะมีกระท่อมอยู่ที่นั่น
We can walk back downstream and cross at a lower point, but with them after us, we don't have time.เราจะเดินลงเนินไปข้างล่างก็ได้ แต่พวกเขาหาเราเจอ เราไม่มีเวลา
We'll follow the swamp downstream.เราจะเดินไปตามบึง ตอนน้ำลด
You sound a Iittle downstream.เสียงของคุณ ทำให้เล็กลง
We need to find a crossing further downstream.ต้องใช้อะไรสักอย่างเพื่อลงไปข้างล่าง
Maybe Sophia dropped the doll there, the current brought it downstream.บางทีโซเฟียอาจจะทำตุ๊กตาตกที่นั้น ปัจจุบันยังเป็นลำธารอยู่
Relax and float downstreamRelax and float downstream
Send a log downstream. Still fleecing us out of our bevvy, huntsman? What do you say we let bygones be bygones?ปล่อยไปตามน้ำ ยังใช้เสื้อหนังแบฟวี่ของพวกเราอยู่หรือ พรานป่า? ไหนว่าจะลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
He doesn't see what killed him because it's already being washed downstream.เขาไม่เห็นว่าอะไรที่ฆ่านักปีนเขา เพราะอาวุธมันไหลไปกับน้ำซะแล้ว
This is Turner Creek, so Barnesville must be a few miles downstream.นี่คือ เทิร์นเนอร์ ครีก เพราะงั้นบาร์นส์วิลจะอยู่ทางใต้ คูน้ำนี้ไปสองสามไมล์

downstream ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot

downstream ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウンストリーム[, daunsutori-mu] (adj-no) (See アップストリーム) downstream
下り伝送速度[くだりでんそうそくど, kudaridensousokudo] (n) downstream transmission speed
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector
落ち魚[おちうお, ochiuo] (n) fish going downstream to spawn; dead fish
落ち鮎[おちあゆ, ochiayu] (n) sweetfish going downstream to spawn
落ち鰻;落鰻[おちうなぎ, ochiunagi] (n) eel going downstream to spawn
降河回遊[こうかかいゆう, koukakaiyuu] (n) downstream migration
降海[こうかい, koukai] (n,vs) swimming downstream (to the sea)
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P)
下流[かりゅう, karyuu] (n) (1) downstream; lower reaches of a river; (2) lower classes; (P)
川下[かわしも, kawashimo] (n,adj-no) downstream; (P)
降河魚[こうかぎょ, koukagyo] (n) (See 遡河魚) catadromous fish (fish that migrates downstream, e.g. eel)
降流魚[こうりゅうぎょ, kouryuugyo] (n) (obsc) catadromous fish (fish that migrates downstream, e.g. eel)

downstream ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ตามน้ำ[adv.] (tām nām) EN: downstream ; with the current ; with the stream FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downstream
Back to top