ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upraise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upraise*, -upraise-

upraise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upraise (vt.) ลอยขึ้น See also: เลื่อนขึ้นไป Syn. lift, raise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upraise
Back to top