ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upcountry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upcountry*, -upcountry-

upcountry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upcountry (adj.) ที่อยู่ในชนบท See also: ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง Syn. inland
English-Thai: HOPE Dictionary
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ

upcountry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; upcountry ; countrified FR: rural ; campagnard ; champêtre ; rustique ; agreste (vx - litt.)
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: countryside ; country ; rural area ; upcountry FR: campagne [f] ; région rurale [f]
หัวเมือง[n. exp.] (hūameūang) EN: provinces ; upcountry FR:
ต่างจังหวัด[adj.] (tāngjangwat) EN: provincial ; upcountry FR: provincial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upcountry
Back to top