ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upbuild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upbuild*, -upbuild-

upbuild ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upbuild (vt.) สร้างขึ้น See also: จัดตั้งขึ้น, พัฒนาขึ้น Syn. build up, develop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upbuild
Back to top