ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unyieldingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unyieldingly*, -unyieldingly-

unyieldingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unyieldingly (adv.) อย่างเด็ดเดี่ยว See also: อย่างไม่ยอมจำนน Syn. obstinately
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ

unyieldingly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, 傲然] loftily; proudly; unyieldingly

unyieldingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbiegsam {adv}unyieldingly
unnachgiebig {adv}unyieldingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unyieldingly
Back to top