ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unyieldingly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unyieldingly, *unyieldingly*,

-unyieldingly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unyieldingly-
Back to top