ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwish*, -unwish-

unwish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwish (vt.) ไม่ปรารถนา See also: ไม่ต้องการ
unwished (adj.) ไม่เป็นที่ต้องการ Syn. undesirable Ops. desirable
English-Thai: HOPE Dictionary
unwish(อันวิ?') vt. ไม่หวัง,เลิกหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An unwished-for thing has happened. That day I got pregnant.เรื่องที่ชั้นภาวนาไม่ให้เกิด ชั้นตั้งท้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwish
Back to top