ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwholesomeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwholesomeness*, -unwholesomeness-

unwholesomeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwholesomeness (n.) การมีอันตรายต่อสุขภาพ See also: การที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ Ops. healthiness
unwholesomeness (n.) ความเสื่อมเสียต่อศีลธรรม
unwholesomeness (n.) ลักษณะที่แสดงถึงสุขภาพไม่ดี Ops. robustness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwholesomeness
Back to top