ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unnumbered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unnumbered*, -unnumbered-

unnumbered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unnumbered (adj.) ที่ไม่มีเลขหมาย See also: ที่ไม่ติดเลขหมายไว้ Ops. numbered
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา
"Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายขนานับ และความยากแค้นมากมาย
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน

unnumbered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection
番外地[ばんがいち, bangaichi] (n) location without an address; unnumbered plot of land
非番号制コマンド[ひばんごうせいコマンド, hibangousei komando] (n) {comp} unnumbered commands
非番号制レスポンス[ひばんごうせいレスポンス, hibangousei resuponsu] (n) {comp} unnumbered responses
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非番号制コマンド[ひばんごうせいこまんど, hibangouseikomando] unnumbered commands
非番号制レスポンス[ひばんごうせいれすぽんす, hibangouseiresuponsu] unnumbered responses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unnumbered
Back to top