ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

numbered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *numbered*, -numbered-

numbered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
numbered (adj.) ซึ่งมีจำนวนจำกัด See also: ซึ่งมีหมายเลข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Numbered Rulesกฎตามตัวเลข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Send them the go-code. "go with numbered sequence 7-4... "dash 7-4...ส่งรหัสยิงได้ "เริ่มจาก 74
You both got numbered sentences.การได้รับการตัดสินโทษเป็นจำนวนตัวเลข
"F-Fortunately, boy, I keep my feathers numbered for just such an emergency."ดะ ดะ เดชะบุญนะ,หนู, ที่ชั้นติดหมายเลขไว้ที่ขน
Fortunately, I was keeping my feathers numbered for just such an emergency.โชคยังดี, ที่ชั้นติดหมายเลขไว้ที่ขน เผื่อเกิดเรื่องแบบนี้
Keys are essentially numbered Swiss accounts.กุญแจจะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อมีหมายเลขบัญชี
Maybe you'll get a numbered space in the green lot.บางทีเขาอาจจะเอาเบอร์นาย ไปติดไว้ที่ที่จอดรถก็ได้
The keys were numbered in order, and there was one missing- number nine.กุญแจจะมีหมายเลขกำกับอยู่ และกุญแจที่หายไปคือเลขเก้า
Our forces at the time numbered a paltry 2,000 men.ตอนนั้นกองกำลังจิ๊บจ๊อยของเรามีอยู่แค่ 2,000 คน
24 million wired to a Brazilian surgeon from a numbered Swiss bank account.24 ล้าน โอนให้ศัลยแพทย์ชาวบราซิล จากบัญชีธนาคารของสวิตซ์
If I don't receive the money in the numbered account within eight hours, your child will die.หากผมยังไม่ได้รับเงินโอนเข้า ไปในหมายเลขบัญชี ภายใน 8 ชั่วโมง ลูกของคุณจะต้องตาย!
If I don't receive the money in the numbered account within eight hours, your child will die.ถ้าผมยังไม่ได้รับโอนเงิน เข้าไปในหมายเลขบัญชี ภายใน 8 ชั่วโมง ลูกของคุณจะตาย
If I don't receive the money in the numbered account within eight hours, your child will die.ถ้าฉันไม่ได้รับเงิน โอนเข้าในหมายเลขบัญชี ภายใน 8 ชั่วโมง ลูกของคุณจะต้องตาย

numbered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二世[èr shì, ㄦˋ ㄕˋ, 二世] the Second (of numbered Kings); second generation (e.g. Chinese Americans), Japanese nissei
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, 五笔 / 五筆] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字型 / 五筆字型] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字形 / 五筆字形] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型
位次[wèi cì, ㄨㄟˋ ㄘˋ, 位次] place (in numbered sequence); degree on employment scale

numbered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes)
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection
多勢に無勢[たぜいにぶぜい, tazeinibuzei] (exp) to be outnumbered (i.e. in a military context)
無勢[ぶぜい, buzei] (n) outnumbered; overwhelmed
番外地[ばんがいち, bangaichi] (n) location without an address; unnumbered plot of land
非番号制コマンド[ひばんごうせいコマンド, hibangousei komando] (n) {comp} unnumbered commands
非番号制レスポンス[ひばんごうせいレスポンス, hibangousei resuponsu] (n) {comp} unnumbered responses
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非番号制コマンド[ひばんごうせいこまんど, hibangouseikomando] unnumbered commands
非番号制レスポンス[ひばんごうせいれすぽんす, hibangouseiresuponsu] unnumbered responses

numbered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามตัวเลข[adj.] (tām tūalēk) EN: numbered ; nominal FR:

numbered ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gradzahlig {adj}even-numbered
Nummernkonto {n}numbered account

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า numbered
Back to top