ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhorse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhorse*, -unhorse-

unhorse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhorse (vt.) ทำให้ตกจากม้า
unhorse (vt.) ทำให้หลุดจากตำแหน่ง Syn. unseat
English-Thai: HOPE Dictionary
unhorse(อันฮอร์ส') vt. ทำให้ตกจากม้า,ปลดออก,ขับออก, Syn. unseat,defeat
English-Thai: Nontri Dictionary
unhorse(vt) ทำให้ตกจากหลังม้า,ปลดออก,ขับออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why did you pull out? I was wide open. You could have unhorsed me.เจ้ายั้งมือทำไม ข้าเปิดช่องอยู่ เจ้าน่าจะล้มข้าได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhorse
Back to top