ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfeelingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfeelingly*, -unfeelingly-

unfeelingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfeelingly (adv.) อย่างไม่ใส่ใจผู้อื่น See also: อย่างไม่เห็นใจผู้อื่น Syn. insensitive Ops. sensitive

unfeelingly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:

unfeelingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefühllos {adv}unfeelingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfeelingly
Back to top