ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unexploded-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unexploded, *unexploded*,

-unexploded- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unexploded-
Back to top