ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unexploded*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unexploded, -unexploded-

*unexploded* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexploded (adj.) ไม่ด้าน (กระสุน) Syn. loaded

*unexploded* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unexploded*
Back to top