ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unequally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unequally*, -unequally-

unequally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unequally (adv.) อย่างไม่เท่ากัน Syn. unfairly, unevenly, differently

unequally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungleich {adv}unequally
unvergleichlich {adv}unequally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unequally
Back to top